kimifung

首页 私信 归档 RSS

曾经你以为真系咩都可以当唔知,咩都可以就甘算,但系当见到你果d贱精行为,我没办法唔内心咒你死全家,作为一个副所,系微信群组踢走一个你自己已经都中意嘅好同事,虽然人地系自动离职,但系直属上司唔系你,你甘对人,你自己讲得过去吗,我心淡了,以为最后心态能好点地离开,但最后我,,,,

评论